0 7 1 - 4 2 6 4 2 0 8 8 info@kanoonmehr.com
“پویشی برای دسترسی کودکان به آموزش از راه دور”
با همراهی شما در پویش تِک یار،  تکنولوژی را به کار می گیریم تا یاور آموزش کودکان در دوردست ترین نقاط ایران زمین باشیم.
پایگاه های آموزشی تِک یار به تکنولوژی و ابزارهای مورد نیاز آموزش از راه دور مجهز می شوند تا دانش آموزان مناطق کم برخوردار هم از تحصیل جا نمانند.
در این پایگاه های آموزشی همه پروتکل های بهداشتی برای سلامتی کودکان رعایت می شود.
و مهمترین حلقه این پویش معلم های باتجربه ای از سراسر کشور هستند، تا پشتیبان آموزش کودکان باشند که حتی بعد از شرایط کرونایی هم از کمک های آموزشی مناسب برخوردار گردند.
 پویش تِک یار را از استان فارس شروع می کنیم و به سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و تهران می رسیم.
شما هم می توانید همراه تِک یار شوید.
از طریق کمک های نقدی به شماره کارت
یا از طریق انتشار پیام ها و پوستر یا معرفی پویش به دیگران
#پویش_تِک_یار
#تحصیل_راه_دور
#کودکان_جا_مانده_از_تحصیل
شماره کارت: ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۱۱۸۹۶۶۴ 
شماره شبا: ۹۳۰۲۲۰۲۴۰۵۰۲۱۱۵۰۴۹۳۳۶۰۰۱ IR